جمعه های بلوچستان و جریان مسجد مکی

جریان مسجد مکی، یک شخص نیست، بلکه یک گروه است و این گروه نماینده جامعه اهل سنت یا جامعه بلوچستان نیستند، چون نه افراد این گروه مشخص هستند و نه ساز و کاری در میان بوده که آنها را انتخاب کنیم (مثلا با برگزاری انتخابات و رای دادن ). برای همین درباره خود جریان و سازوکارها و اندیشه های افراد درون آن صحبت می کنم، به عنوان گروهی مستقل با توجه به کنش ها، صحبت ها و عمل هایی که در طول این مدت در وب سایت مولوی عبدالحمید و جامعه از آنها مشاهده کردم تا با بازاندیشی درباره این جریان، مسیر برای ما شفاف تر شود. همچنین به اینکه جرقه شکل گیری اعتراضات اخیر چه بود و بعد تبدیل به چه شد و چرا اینگونه شد یا چرا قبلا اینگونه نمیشد، نمی پردازم.

به خواندن «جمعه های بلوچستان و جریان مسجد مکی» ادامه دهید

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑